Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Konference 2021

Živá voda v historických krajinách

17. historickogeografická konference

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Výzkumné centrum historické geografie – Historical Geography Research Centre (Historický ústav AV ČR, Praha a Přírodovědecká fakulta UK, Praha), Komise pro historickou geografii a Sekce historické geografie a environmentálních dějin ČGS pořádají v pořadí již sedmnáctou historickogeografickou konferenci, tentokrát na téma významu vody pro utváření krajiny.

Voda a vodoteče ve svých rozmanitých podobách jsou nepostradatelným krajinotvorným prvkem. Voda pitná, užitková, léčivá i „zázračná“ patří k lidské každodennosti ‒ lidé vodu a vodní zdroje využívají, různými způsoby je přetvářejí, věnují jim svoji ochranu, obdiv a péči, ale dokáží je i znečistit a zničit. Prameny, studánky, vodní toky a plochy měly v historických krajinách funkci nejen utilitární, hospodářskou, když byly jedním ze zásadních krajinných prvků podmiňujících umístění sídel nebo byly využívány jako dopravní tepny. Vodním krajinným prvkům byl přikládán také kulturně-symbolický a estetický význam, staly se základem národní, regionální i lokální identity, byly opěvovány v poezii, obdivovány v literatuře, jako věčný námět se objevovaly ve výtvarném umění. Vodstvo bylo a je jedním z hlavních mapových znaků.

Bohužel epidemická situace stále neumožňuje uspořádat konferenci tak, jak tomu bylo dosud, v přátelské atmosféře, kdy se osobně setkávali zájemci o historickou krajinu, diskutovali nad jednotlivými přednáškami, připravovali společné projekty, vyměňovali si poznatky a zkušenosti. Přesto se formou ozvučených powerpointových prezentací můžeme seznámit s jednotlivými tématy, která měla být na programu konference již 20. ledna 2021.

Doufejme, že v lednu roku 2022 se budeme moci k tradiční formě historickogeografické konference na půdě PřF UK na Albertově opět vrátit.

doc. RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. (Výzkumné centrum historické geografie)

PhDr. Robert Šimůnek, DSc., Ph.D. (Komise pro historickou geografii)

RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. (Sekce historické geografie a environmentálních ČGS)

Program konference

Nahrávky přednášek a postery v elektronické podobě můžete zhlédnout zde.

Seznam autorů přednášek a posterů si můžete prohlédnout zde.

Zúčastněte se kvízu Zeměměřického úřadu o geografické ceny (zpřístupněn bude do 26. 5. 2021). Kvíz můžete vyplnit zde.