Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Co je historická geografie?

  • vědní obor na pomezí přírodních, společenských, humanitních a technických věd, resp. především na pomezí historiografie a geografie, se dvěma hlavními funkcemi: historická geografie jako samostatná mezioborová disciplína a historická geografie jako aplikovaná disciplína
  • vědní obor zabývající se „zmizelým časem“ a „zmizelým prostorem“ – zaměřuje se na studium interakce společnosti a prostoru (krajiny/krajin) v průběhu staletí, studuje problémy souvisejícími s proměnami vztahu společnosti a přírody (člověka a jeho „žitého prostoru“) v různých obdobích minulosti a v různých geografických měřítcích
  • vědní obor přispívající rekonstrukcí, analýzou, interpretací a vysvětlením časoprostorových a socioprostorových změn k pochopení jevů, procesů, příčin, mechanizmů, důsledků a významů proměn historických krajin (městské, venkovské), regionů a hranic, přírodního a kulturního dědictví, významů míst pro vývoj geografické organizace společnosti a územních komunit
  • vědní obor přinášející odpovědi na otázky související s aktuálními společenskými, ekonomickými, politickými, kulturními a environmentálními problémy, resp. jejich kořeny v minulosti
  • vědní obor uplatňující moderní technologie při studiu a využití rozličných písemných a ikonografických pramenů z bohatství archivů, mapových sbírek, veřejných i soukromých knihoven, jakož i artefaktů lidských aktivit v krajině (rekonstrukční mapy v prostředí GIS, kartografická vizualizace dat, 3D modelování apod.)
  • vědní obor s více než stoletou tradicí a významným potenciálem k intersdisciplinární a multidisciplinární spolupráci v mezinárodním vědeckém prostoru