Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

O projektu

Výzkumné centrum historické geografie

Grantový projekt excelence v základním výzkumu GA ČR

Identifikační číslo projektu: P410/12/G113

Nositel: Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha

Hlavní řešitelka: prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc.

Spolunositel: Přírodovědecká fakulta UK, Praha

Spoluřešitel: doc. RNDr. Pavel Chromý, PhD.

Výzkumné centrum historické geografie je jediným institucionalizovaným historickogeografickým pracovištěm v Česku. Centrum vzniklo na bázi sedmiletého projektu excelence v základním výzkumu GA ČR (2012–2018).

Projekt rozvíjí výzkumy realizované v Historickém ústavu AV ČR a na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. Cílem projektu je vznik společné institucionální platformy historickogeografického výzkumu v Česku a posílení jeho mezinárodní srovnatelnosti v publikační oblasti.

Ve výzkumu se klade důraz zejména na:

1. teoreticko-metodologické přístupy, vývoj přístupů české historické geografie v evropském a světovém kontextu s důrazem na koncepty „nové“ historické, kulturní a regionální geografie

2. regiony, vývoj systému osídlení, sociogeografických, administrativních a hospodářských regionů, procesy jejich formování a změn, proces polarizace prostoru, změny hranic, problémová území (příhraničí, periferie)

3. města, vývoj pozice měst v sociogeografickém systému, interpretaci a explanaci změn vnější polohy a vnitřní struktury měst a jejich zázemí

4. krajinu, změny krajiny, jejich explanaci a interpretaci

5. dědictví a územní identity, význam a utváření přírodního a kulturního dědictví, roli dědictví v procesu formování územních identit a lokálním/regionálním rozvoji

SEMOTANOVÁ, E.; CHROMÝ, P.; SEMIAN, M.; KUČERA, Z. (2016): Historical Geography Research Centre. Science Around Us. What is it… The Centre of Administration and Operation CAS, v. v. i., Praha, 15 s.