Historický ústav Akademie věd ČR Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze

Regions through Space and Time

(Regiony v čase a prostoru)

CHROMÝ, P.; SEMIAN, M.; SEMOTANOVÁ, E. a kol. (2016): Regions through Space and Time. [Regiony v čase a prostoru]. Výzkumné centrum historické geografie, Přírodovědecká fakulta UK, Historický ústav AV ČR, Praha. [výstava]

Výstava prezentuje aktuální výzkum geografů a historiků sdružených v rámci Výzkumného centra historické geografie, v oblasti formování a proměn regionů. Důraz se klade na představení současných způsobů chápání regionů, jejich různých podob a významů, na propojení tradičních témat s tématy novými. Pozornost se věnuje procesu formování regionů a proměnám v budování a reprodukci regionální identity, symbolických významů a obrazů, proměnám správních regionů, možnostem měření intenzity změn ad. V ústředí zájmu jsou pak především oblasti problémové a intenzivně přeměňované a měnící se časo-prostorové a kulturně-historické kontexty jejich vývoje.

Výstava v budově Krajského úřadu Karlovarského kraje (fotografie).

Výstava je putovní. Lze si ji bezplatně zapůjčit prostřednictvím Knihovny geografie PřF UK.

CHROMÝ, P.; SEMIAN, M.; SEMOTANOVÁ, E. a kol.:
Regions through Space and Time – cover poster
Regiony v čase a prostoru – úvodní panel

» Zobrazit poster

CHROMÝ, P.; SEMIAN, M.:
Regions through Space and Time
Regiony v čase a prostoru

» Zobrazit poster

SEMOTANOVÁ, E.:
Regions of Historical Memory
Regiony historické paměti

» Zobrazit poster

KAŠKOVÁ, M.; CHROMÝ, P.; SEMIAN, M.; KUČERA, Z.:
Modern Regionalism
Moderní regionalismus

» Zobrazit poster

SEMIAN, M.:
Heritage of Regions – Regions as Heritage
Dědictví regionů – regiony jako dědictví

» Zobrazit poster

ŠIFTA, M.:
Regional Symbols and Symbolism
Symboly a symbolika regionu

» Zobrazit poster

SEMOTANOVÁ, E.; BURDA, T.; TŮMOVÁ, M.; VYSKOČIL, A.; ČTVERÁKOVÁ, I.:
The Development of Administrative Regions I.
Vývoj správních regionů I.

» Zobrazit poster

BURDA, T.; ČTVERÁKOVÁ, I.; TŮMOVÁ, M.:
The Development of Administrative Regions II.
Vývoj správních regionů II.

» Zobrazit poster

CHROMÝ, P.; BIČÍK, I.; JELEČEK, L.; KUPKOVÁ, L.; ŠTYCH, P.; WINKLEROVÁ, J.:
Regions with profoundly changed landscape
Regiony intenzivně přeměněných krajin

» Zobrazit poster

CHROMÝ, P.; BURDA, T.; JANČÁK, V.; HAVLÍČEK, T.; MARADA, M.:
Regions of Peripheries
Regiony periferií

» Zobrazit poster

KUČERA, Z.; KAŠKOVÁ, M.; HAVLÍČEK, T.:
Transformations of the Czech Borderland in the 20th Century
Proměny pohraničí Česka ve 20. století

» Zobrazit poster

HAVLÍČEK, T.; KLINGOROVÁ, K.; KUČERA, Z.:
The Changes of Religiosity and Religious Regions
Proměny religiozity a religiózních regionů

» Zobrazit poster

FIALOVÁ, D.; ČTVERÁKOVÁ, I.:
Delimitation of Tourist Regions
Vymezení turistických regionů

» Zobrazit poster

ŠIMŮNEK, R.:
Rewriting a Historic Landscape: The Auerspergs’ Cultural Landscape in Žleby
Přepisování historické krajiny: Auerspergská kulturní krajina ve Žlebech

» Zobrazit poster

SEMOTANOVÁ, E.; CHROMÝ, P.:
Kłodzko as a Multicultural Phenomenon
Kladsko jako multikulturní fenomén

» Zobrazit poster

JELEN, J.; KUČERA, Z.:
The Heritage of the Mining Landscape of Jáchymovsko
Dědictví montánní krajiny Jáchymovska

» Zobrazit poster